Mòdul 1: Què són les ADF?

Què són les Agrupacions de Defensa Forestal?

Són entitats especials previstes per la Llei Forestal de Catalunya formades per ajuntaments, propietaris forestals, sindicats agrícoles i entitats de protecció de la natura amb l’objectiu de promoure i coordinar la lluita contra els incendis forestals al terme municipals dels ajuntaments promotors.

Les primeres ADF daten formalment del 1986 tot i que amb anterioritat ja existien grups de prevenció i lluita contra els incendis forestals en base a la tradició d’autoajuda i solidaritat de la pagesia de Catalunya.

Us recomanem veure el següent vídeo ‘Història de les ADF’.

Com lluita una ADF contra els incendis forestals?

 • Elaborant i executant programes de prevenció i vigilància d’incendis forestals.
 • Realitzant campanyes de conscienciació sobre el risc que suposen els incendis forestals i les mesures de prevenció d’incendis forestals.
 • Col·laborant activament en l’organització, control i execució de les mesures aprovades per la Generalitat de Catalunya en matèria de prevenció d’incendis forestals.
 • Donant suport a l’extinció d’incendis forestals.

Quantes ADF hi ha a Catalunya?

Actualment hi ha més de 300 ADF registrades arreu de Catalunya. Cada una d’elles adaptada a les necessitats i recursos del seu territori que pot incloure un o diversos municipis.

Com s’organitzen les ADF entre elles?

Les ADF es solen agrupar en federacions comarcals o d’un àmbit de risc determinat com és el cas de la Federació ADF Les Gavarres que engloba les comarques del Baix Empordà, Gironès i Pla de l’Estany. Originalment la Federació ADF Les Gavarres estava formada per les 9 ADF que formen part del massís de les Gavarres, però amb el temps s’hi van anar incorporant la resta de ADF per raons de bon veïnatge fins a ser les 15 actuals.

Estructura organitzativa de les ADF
Les 15 ADF de la Federació ADF Les Gavarres de les 3 comarques.

Quin són els recursos econòmics de les ADF?

 • Les quotes dels seus associats: ajuntaments i propietaris forestals.
 • Els ajuts d’inversió, manteniment a les ADF de la Generalitat de Catalunya.
 • Els ajuts a la gestió forestal sostenible de la Generalitat de Catalunya i el FEADER.
 • Els ajuts forestals de la Diputació.
 • Els ajuts d’alguns Consells Comarcals.
 • Aportacions, donatius i col·laboracions d’empreses o particulars.
 • Els beneficis de l’activitat econòmica de la pròpia ADF.

Quins són els recursos material d’una ADF?

Vehicles i maquinària forestal de tota mena segons la seva necessitat i preferència.

Tractor amb cuba donant suport a l’extinció d’un incendi agrícola

Com s’organitza internament una ADF?

L’assemblea general

L’Assemblea General és l’òrgan suprem d’expressió de la voluntat de l’Agrupació, i esta
constituïda per la totalitat dels associats. Els acords de l’Assemblea General obliguen a tots els
associats. Escull la Junta i aprova el programa d’actuacions, els pressupostos, els comptes, l’adquisició i l’alienació de bens.

Foto de l’assemblea de l’ADF Gavarres Marítima 2019

La Junta Directiva

La Junta Directiva es l’òrgan encarregat de l’execució dels acords de l’Assemblea General i
assumeix la direcció i administració d’acord amb el que s’estableixen en els estatuts de l’entitat. Controla l’execució dels projectes i les despeses; designa i separa el personal de l’entitat.

Foto de la Junta de l’ADF Vacarisses – Rellinars 2019

L’Equip tècnic

Informa a la Junta del dia a dia, programa les actuacions i projectes encomanats per la junta, gestiona l’administració i el personal en l’entitat sota la supervisió de la Junta.

Imatge

L’Equip executiu

Fa possible les actuacions de l’entitat essent la seva imatge i la seva ànima.