Mòdul 2: Els recursos humans de les ADF

Quins són els recursos humans d’una ADF?

Les ADF per fer la seva feina poden comptar amb:

 • Personal laboral
 • Personal voluntari
 • Personal de Treballs a Benefici de la Comunitat (TBC)
 • Estudiants en pràctiques formatives

Les ADF poden contractar personal laboral?

Sí, com qualsevol persona jurídica amb entitat pròpia les ADF poden contractar personal laboral per a la seva gestió i assoliment d’objectius.

Per sortir de dubtes ens podem adreçar a l’article 65 de la Llei forestal de Catalunya, en el seu apartat c) es preveu que la Generalitat pugui subvencionar les despeses de constitució, personal, instal·lacions, equipament i mobiliari de les ADF.

Com s’identifica el personal d’una ADF?

El personal de les ADF disposa d’un carnet que l’identifica i el vincula amb una assegurança d’accidents i responsabilitat civil. El carnet l’atorga el Departament d’Agricultura de la Generalitat a petició de la Junta de l’ADF. La validesa habitual del carnet és de cinc anys.

Hi han dos tipus de credencial:

El carnet verd per al personal de l’ADF que realitza tasques de conscienciació i treball forestal.

El carnet groc que l’identifica com a membre del Grup d’Intervenció (GdI) de l’ADF amb la mateixa habilitació que el verd més poder participar en primeres intervencions i suport a l’extinció.

Com s’obté el carnet verd ADF?

 1. Contactar amb l’ADF de la zona de residència per tal d’oferir-se com a voluntari i pactar un compromís inicial.
 2. Realitzar la part teòrica de la formació bàsica ADF impartida per la Federació d’ADF a la qual pertany l’ADF on s’ha signat el compromís.
 3. Participar a les actuacions de l’ADF i formacions pràctiques de la Federació al llarg del primer any.
 4. Superar una avaluació de coneixements per part de la Federació per obtenir el certificat de formació bàsica ADF.
 5. Sol·licitar a la Junta de l’ADF l’acceptació definitiva com a voluntari i la tramitació del carnet verd.

Com s’obté el carnet groc ADF?

El carnet groc s’obté per acord d’atorgament de la junta de l’ADF un cop es considera que és d’interès per l’ADF que se’n disposi.

En el cas dels voluntaris els requisits solen ser:

 1. Tenir una antiguitat mínima a l’ADF amb carnet verd
 2. Demostrar haver assolit coneixements i pràctica en:
  • Ús i manteniment de motoserres (nivell equivalent a l’EEC2), eines manuals
  • Conducció camionetes 4×4 i remolc.
  • Radiocomunicacions
  • Coneixement de territori i cartografia
  • Primers auxilis
 3. Comptar amb l’aprovació dels integrants del Grup d’intervenció.
 4. Superar un curs de formació bàsica en extinció d’incendis forestals impartit per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

Com s’estructura i organitza el personal de les ADF?

Tècnic: és aquella persona que tenint la confiança de l’entitat segueix les indicacions de la Junta per a la gestió diària de la part administrativa i econòmica de l’entitat. Ordena el treball, gestiona el personal. Cuida dels subministraments d’elements auxiliars i complementaris per el treball de les colles o brigades. Té coneixements de les aplicacions informàtiques que s’utilitzen en el procés productiu de l’empresa.

Coordinador o capatàs: és aquella persona treballadora de superior categoria que, seguint ordres directes de l’entitat, té com a funció la de dirigir personalment les feines del personal dedicat a la extinció i prevenció d’incendis forestals, i tindrà coneixement de les tasques que els mateixos efectuen, essent el responsable del rendiment i la perfecta execució dels treballs i participació activa en les tasques de prevenció.

Cap de colla o oficial: és aquella persona treballadora que, amb els coneixements pràctics necessaris i, en el seu cas, en possessió del carnet de conduir adequat, es responsable de la direcció del personal i els mitjans assignats al seu càrrec o posats a la seva disposició per l’entitat. Vetllarà sempre per la seguretat del personal al seu càrrec, organitzant la feina i supervisant la seva correcta execució, quan no hi sigui el capatàs. Tanmateix, confeccionarà fitxes, partes i butlletes, interpretarà plànols i croquis senzills, assegurant l’eficiència de la seva feina i tenint cura del material i del vestuari al seu càrrec i serà responsable de la conducció dels vehicles de la guàrdia, i de la utilització de tota aquella maquinària que posi a la seva disposició l’empresa.

Especialista: és aquell/a operari/ària que efectua feines primordialment amb esforç físic, capaç d’utilitzar maquinària auxiliar d’obres forestals tals com motoserres, desbrossadores, etc. al mateix temps que es coneixedor de les tècniques i treballs forestals bàsics i de les eines i instruments que s’utilitzen en els mateixos.

Peó: és aquell/a operari/a que realitza feines que s’executen segons instruccions concretes clarament establertes, amb grau de dependència, que requereixin preferentment esforç físic, atenció i una formació o instrucció bàsiques. Fonamentalment, realitza les seves tasques de forma manual o mitjançant la utilització d’eines motoritzades bàsiques tals como bufadores, desbrossadores, tallabarders, etc. així como eines manuals de tot tipus.

Per raons de seguretat i capacitat de gestió la norma és que cada persona no ha de gestionar més de 4 persones per sota seu.