Mòdul 4: Prevenció d’incendis forestals a les ADF

Abans de res us recomanem veure el vídeo següent:

Els plans de prevenció d’incendis forestals (PPIF)

Són documents redactats per enginyers forestals especialitzats en l’anàlisi del comportament dels incendis. Es fan pensant en un territori determinat. S’hi recull el registre d’incendis de la zona, les condicions climatològiques, la topografia, la vegetació existent i els elements de risc. A partit d’aquestes dades s’hi plantegen un seguit de recomanacions i actuacions orientades a minimitzar l’afectació de nous incendis. Si aquestes recomanacions es tracten d’obres o infraestructures solen anar acompanyades d’una valoració econòmica i una programació a diversos anys vista, habitualment 4 anys. També s’hi pot trobar un annex amb un llistat de recursos que disposa el territori i que pot necessitar mobilitzar en cas d’incendi.

Nivells del plans de prevenció d’incendis

Una zona determinada pot estar contemplada en diferents plans de prevenció depenent del nivell o escala en que es contempli. Les escales més habituals són: a nivell de massís o Perímetre de Protecció Prioritària (PPP), i a nivell de terme municipal.

PPIF a nivell de massís o Perímetre de Protecció Prioritària (PPP)

A escala de massís o perímetre de protecció prioritària es té una visió de massa forestal continua i on cal disposar d’oportunitats per aturar un gran incendi forestal (GIF) que ho pugui cremar tot.

S’hi sol contemplar:

 • La xarxa bàsica de camins
 • La xarxa bàsica de punts d’aigua
 • La xarxa bàsica de punts de vigilància
 • Els espais oberts (Zones segures)
 • Els punts estratègics de gestió (PEG)

PPIF a nivell municipal

A nivell de municipi es té una visió local més centrada en la protecció d’elements vulnerables i susceptibles de crear un incendi.

S’hi sol contemplar:

 • La xarxa de camins municipals
 • Els punts d’aigua
 • Les franges perimetrals de seguretat
 • Els elements vulnerables
 • La relació de recursos disponibles a nivell municipal en cas d’incendi forestal

Les infraestructures de prevenció d’incendis

La xarxa bàsica de camins

La formen els camins que garanteixen a les Bombes Rurals Pesades (BRP) de Bombers circular-hi tot l’any. Cal contemplar els punts de gir i sobreamples per permetre les maniobres de gir i encreuament dels vehicles.

Els camins de la xarxa bàsica de camins ses classifiquen en :

Simbologia dels diferents tipus de camí a la cartografia dels PPIF i COE
 • Primaris: camins d’amplada mínima de 5 metres que permet el pas creuat de dos BRP.
 • Secundaris: camins i pistes forestals d’entre 3 i 5 metres d’amplada amb sobre-amples disposats cada 100 – 150 metres que permeten el pas creuat de vehicles.
 • Terciaris: camins i pistes forestals que no permeten el pas creuat de camions tipus BRP i que tampoc no disposen de sobre-amples cada 100–150 metres.

Nota: Tatxem els terciaris perquè tot i que es contemplen en els PPIF no formarien part de la xarxa bàsica de camins per la complexitat i risc del seu ús durant un incendi.

Els diferents tipus de camins segons opcions de pas a les BRP de Bombers

Cal contemplar en aquest punt les franges vials que milloren la visibilitat i seguretat dels efectius quan es desplacen pels camins i pistes forestals.

Simbologia de les franges de seguretat vial en camins i pistes
Abans i després de l’actuació de l’ADF en un camí fent franja vial
Pla contra incendis al vial dels Àngels | Redacció | girona | Societat | El Punt Avui
Franja vial de seguretat de la carretera GIV-6703 (El Punt diari)

La xarxa bàsica de punts d’aigua

La xarxa bàsica de punts d’aigua està formada per tots aquells llocs on es pugui garantir una disponibilitat d’aigua de com a mínim 120.000 litres d’aigua.

Simbologia dels diferents tipus de punts d’aigua

La xarxa bàsica de vigilància

Aquesta xarxa la formen torres de guaita equipades amb càmeres de videovigilància. Amb l’amplia disponibilitat de telèfons mòbils per part de la població la mítica figura del guaita forestal ha quedat obsoleta. Cal tenir present que les càmeres, més que per detectar s’utilitzen per confirmar i situar els avisos rebuts al 112.

Els espais oberts

Són zones obertes sense arbrat dins de massís amb dues funcions: ‘impedir el pas del foc’ i ‘poder’ emplaçar efectius d’extinció.

Els punts estratègics de gestió (PEGs)

Els punts estratègics de gestió són lloc on els tècnics han determinat que realitzant un segut d’actuacions es facilitarien oportunitats als equips d’extinció de frenar o extingir un gran incendi.

Punt estratègic de gestió de Romanyà de la Selva

Les actuacions en punt de gestió solen ser diverses i algunes ja les hem tractat:

 • Franges de baixa càrrega de vegetació: de seguretat, de desacceleració, complementàries, …
 • Zones obertes
 • Punts d’aigua

Us recomanem veure aquest vídeo on s’explica molt bé la planificació del PEGS

Les franges perimetrals de seguretat

Són les franges de baixa càrrega vegetal que envolten elements vulnerables i/o de risc. Tenen doble funció: evitar que un incendi “urba” produït a la zona de risc arribi a la massa forestal i evitar que un incendi forestal arribi a l’element vulnerable.

Legalment el mínim que ha de tenir una franja perimetral és de 25 m. Cal dir que és un mínim de mínims ja que sinó es té en compte el pendent pot ser totalment insuficient.

Franja perimetral de seguretat ben executada (Ajuntament de Sant Celoni)

El programa d’actuacions de l’ADF

El programa d’actuacions de l’ADF és un document que diu quines actuacions previstes en els plans d’actuació existents al seu territori farà en un o diversos anys. És molt important que aquest programa es coordini amb els ajuntaments, el departament d’agricultura i altres organismes i entitats que actuen al mateix entorn per no solapar-se. A més a més és clau perquè ha de determinar el pressupost que caldrà dotar a l’ADF per assolir el que s’hi detalla.

Elements a tenir en compte en un programa d’actuacions:

 • Període de temps que compren el programa
 • Actuacions: Camins, franges, torres de veideovigilància, repetidors, punts d’aigua, i …., a executar. Millor detallar les referències i plans de prevenció on es preveuen.
 • Preventius: Campanyes, dispositius i serveis de vigilància d’incendis.
 • Recursos materials necessaris: vehicles, maquinària, instal·lacions
 • Recursos humans necessaris: personal laboral , personal voluntari, altres
 • Recursos econòmics necessaris: quotes socis municipals, quotes propietaris, subvencions, activitat econòmica,…
 • Indicadors i procés de control i revisió

El programa l’aprova i el revisa l’assemblea general de l’ADF. La Junta directiva en fa el control i seguiment. L’execució va a càrrec del propi personal de l’ADF o una empresa externat.