Mòdul 6: Seguretat en el treball forestal

Riscos en el treball forestal

Les persones que fan treballs en entorn forestal estan exposades estan exposades als següents riscos:

 1. Riscos derivats dels factors climatològics
  • Estrès tèrmic per fred
  • Estrès tèrmic per calor
  • Estrès tèrmic per vent, turmentes elèctriques o pluja
 2. Riscos derivats de les condicions del terreny
  • Pendents elevades i abruptes
  • Camins en mal estat
  • Falta de neteja de l’entorn de treball
 3. Riscos derivats del transport
 4. Riscos derivats de factors biològics
 5. Riscos per ús d’eines manuals i maquinària

1. Riscos derivats dels factors climatològics

Riscos per estrès tèrmic per fred

 • Trastorns de consciència
 • Disminució de l’agudesa visual i auditiva
 • Retard en els reflexes
 • Eritema superficial o congelació de primer grau d’extremitats
Actuacions  preventivesEfecte buscat
Protecció de les extremitats amb mitjons de coto i llana. Protecció del cap utilitzant gorro passamuntanyesEvitar el refredament localitzat Minimitzar el descens de la temperatura de la pell.
Selecciona la vestimentaFacilitar evaporació del suor Minimitzar pèrdues de calor a traves de la roba
Establir règims de treball-recuperació. Beure líquids calents i dolços. Mai alcohol.Recuperar pèrdues d’energia calorífica
Limitar el consum de cafè com a diürètic i modificació de la circulació sanguíniaMinimitzar pèrdues d’aigua Evitar vasodilatació
Utilitzar roba paraventAillar-se de l’aire
Substituir la roba humidaEvitar la congelació del suor i la conseqüent pèrdua d’energia calorífica.
Disminuir el temps de permanència en ambients fredsLa pèrdua d’energia calorífica depèn del temps d’exposició al fred. S’aconsegueix minimitzar la pèrdua de calor.
Controlar el ritme de treballAugmentar el metabolisme per generar millor potencia calorífica evitant excedir-se, ja que pot augmentar la sudoració i la humidificació de la roba

En cas de congelació abrigar i subministrar begudes calentes ensucrades a l’afectat. Mai Alcohol.

Riscos per estrès tèrmic per calor

 • Disminució de l’estat d’alerta i concentració.
 • Cop de calor.
 • Esgotament.
 • Insolació.
 • Rampes.
 • Cremades.

La calor sol ser més perjudicial que el fred en treballs forestals.

Actuacions preventivesEfecte buscat
Protecció de les extremitats. Protecció del cap amb el casc (quan es realitzin tasques que aquestes ho exigeixin) o gorraEvitar escalfament localitzat Minimitzar l’augment de temperatura de la pell
Seleccionar la vestimentaFacilitar l’evaporació de la suor Reduir la quantitat de calor radiant absorbida per la roba i per això que no arribi a la pell
Establir règims de treball-recuperació (descansos cada 2 hores), resguardats a l’ombra. Evitar realitzar feines a les hores centrals del diaEvitar l’augment excessiu de temperatura corporal, degut a l’activitat física sota condicions de calor ambiental
Beure líquids preferentment amb sals (begudes isotòniques) , o aigua ( 1 litre per hora i entre 10º i 15º No beure mai alcoholRecuperar pèrdues de sals minerals i aigua corporal, eliminades per la sudoració
Limitar el consum de cafè com a diürètic i modificador de la circulació sanguíniaMinimitzar pèrdues d’aigua
Substituir la roba humida Mantenir la pell neta de suorAfavorir la pèrdua de l’excés de temperatura corporal amb la suor. Evitar l’efecte lupa de l’aigua
Disminuir el temps de permanència en ambients calorosos.L’augment d’energia calorífica depèn del temps d’exposició a altes temperatures. S’aconsegueix afavorir la pèrdua de calor

En cas de cop de calor, col·locar l’accidentat en una zona fresca, amb la roba fluixa i subministrar aigua

Riscos d’estrès tèrmic per fort vent, turmenta elèctrica i pluja

Mesures preventives:

 • Tenir preparat algun lloc on resguardar-nos, preferiblement amb portes i finestres amb possibilitat de tancar-les, en èpoques de pluja i turmentes o inclús suspendre la feina fins que les condicions ambientals no impliquin un risc.
 • No circular amb vehicle en cas de turmenta elèctrica.
 • Mai situar-se sota o prop d’arbres, postes i sobre tot línies elèctriques per evitar el risc d’electrocució en el cas de llamps o aixafament en el cas de forts vents.
 • Mai aixoplugar-se sota arbres aïllats.
 • Buscar masses denses d’arbres.
 • No quedar-nos mai en llocs elevats.
 • Evitar estar prop de llocs amb aigua o humitat que puguin atraure l’electricitat (rius, coves, basals, etc.

2. Riscos derivats de les condicions del terreny

Les condicions del terreny en els treballs forestal són un factor molt important a tenir en compte degut al accidents que produeixen. Solen ser accidents de caràcter lleu, però amb un llarg període de recuperació. Els factors topogràfics que determinen aquests riscos son el pendent, l’estat de les pistes i la falta de neteja del medi forestal.

Pendents pronunciats i terrenys abruptes

 • Caigudes del personal
 • Cops per objectes que rodolen pendent avall
 • Increment de la força física per moure càrregues o desplaçar-se
 • Adopció de postures incomodes per tal de mantenir l’equilibri. Amb el risc afegit de no poder utilitzar les eines com es voldria.

Pistes forestals en mal estat

 • Relliscades
 • Empassegades
 • Torcedures

Falta de neteja del lloc de treball

 • Dificultat de moviment i realització de tasques
 • Entorpiment de la via de fugida en operacions de tala

3. Riscos derivats del transport del personal

Al desplaçar-se a llocs remots o feréstecs per pistes forestals implica un risc de patir accidents amb els vehicles. També cal tenir en compte els accidents anomenats “in itenere”, que són els que es fan des de casa cap a la seu de l’ADF o el mateix de tornada.

Mesures preventives:

 • Comprovar l’estat, nivells i manteniments del vehicle abans d’agafar-lo.
 • Fer servir adequadament els elements de seguretat del vehicle.
 • Evitar treure les mans i braços per la finestra.
 • Conduir a velocitat adequada a l’estat del camí.
 • Respectar en tot moment les normes de circulació.
 • Conèixer bé el comportament del vehicle que es condueix i disposar del carnet adequat.
 • Vigilar possibles efectes secundaris de medicacions i no consumir begudes alcohòliques ni drogues.
 • Mantenir comunicació regular amb ela base o control. Així com comprovar cobertura telefònica.
 • Estacionar en posició de sortida controlant que elements calents del vehicle no toquin la vegetació.
 • Repassar les vies d’evacuació existents amb els companys.

4. Riscos derivats de factors biològics

Cal conèixer i tenir en compte les plantes, insectes i animals que poden suposar un risc. A destacar:

 • Plantes amb elements urticants, càustics o verinosos.
 • Picades d’insectes: mosquits, aranyes, escorpits,…
 • Picades de serps.

Es pot donar el cas de transmissió de malalties com en el cas dels mosquits. Un element de risc a la nostra zona a tenir molt en compte són les paparres o rènecs que poden transmetre la malaltia de Lyme. Sobretot cal portar la roba ben posada per dificultar que arribin a la pell i repassar-se de dalt a baix al arribar a casa, sobretot plecs i llocs íntims.

Eritema migrans, una de las primeres manifestacions de la malaltia de Lyme transmesa per picada de paparra.

Entre els factors biològics també cal tenir present les malalties transmissibles entre humans. Sobretot en espais tancats com el vehicle o al realitzar cures de primers auxilis: COVID-19, SIDA, Tuberculosi, …

5. Riscos en l´ús d’eines i maquinària

En el treball forestal es sol fer servir habitualment maquinària forestal (desbrossadores i motoserres), tot i que es manté encara en algunes situacions l’ús de eines manuals (podalls, serres, estassa-esbarzers, destrals, perpalines, pics, pales). Aquestes màquines i eines suposen un risc, tan per qui les fa anar com per qui hi està prop.

Les eines manuals són aquelles que funcionen gràcies a l’esforç físic al desplaçar-les de qui les utilitza.

Tipus einaFeines
Falç i podallDesbrossat manual. Selecció de talls
Pala recta. Fanga. Aixada. Vareta de plantació. Perpelina.Preparació del terreny per la repoblació. Obertura de forats. Plantació vegetal Fertilització
Tisores de mà. Tisores de mànec llarg. Cisalla podadora. Serra. Serra d’arc.Poda de formació. Poda baixa i alta de manteniment. Selecció de talls
Destrals. Xerrac manual.Explotació forestal: Tallat, desbrancat, trossejat, pelar
Polanski. Mc. Leod. Gorgi. BatefocsExtinció d’incendis forestals, per tallar, cavar, rascar, o apagar

Factors de risc i causes d’accidents

Talls i punxades per objectes mòbils

 • Transport defectuós de les eines
 • Us inapropiat de l’eina
 • Utilització de les eines no adequades per la feina a realitzar.

Cops i caigudes

 • Eines en males condicions
 • Materials (fusta) amb nusos, claus, etc.
 • Utilització inadequada de l’eina.

Projecció de partícules volants

 • Falta de protecció de l’operari quan fa servir l’eina.

Sobreesforços

 • Ús de l’eina inapropiada
 • Tècniques de treball inadequades

Precaucions abans del treball

 • Triar l’eina adequada pel treball a realitzar. Amb marcat CE.
 • El mànec ha d’adaptar-se individualment a l’anatomia de la mà, per aconseguir una adherència segura i eficient.
 • No utilitzar eines en mal estat, fissures o estelles.
 • Comprovar que la fixació entre l’eina i el mànec sigui segura.

En cas de defecte o dany cal comunicar-ho al cap de colla per a fer la substitució o reparació corresponent.

Precaucions durant el treball

 • Agafar les eines de forma adequada per evitar fatigues i un millor
 • Parar atenció a l’ambient on es treballa i especialment als obstacles amb els que  pot ensopegar l’eina  i que moltes vegades pot tornar o desviar els cops.
 • Respectar les zones perilloses i distàncies de seguretat.
 • Al caminar pel bosc, respectar una distancia mínima de 3 metres entre persones.
 • Adoptar una posició estable i ergonòmica, sense tensions innecessàries. Estar atent a la postura de les cames i l’esquena.
 • No tallar amb una eina en direcció al cos. Amb destrals i podalls, extremar les precaucions amb els membres inferiors ( cama avançada i mà oposada a la que es treballa)
 • Treballar amb concentració. Fer cops o moviments rítmics evitant els oscil·lants i tensos.
 • Donar les eines a la mà, en lloc de tirar-les a un altre company
 • Utilitzar sempre l’Equip de protecció individual (EPI)
 • Utilitzar guants i ulleres de seguretat en l’esmolat de les eines

Precaucions després del treball

 • Utilitzar fundes protectores pel transport i emmagatzematge de les eines
 • Fer la neteja i manteniment de forma correcte en acabar.
 • Deixar l’eina en lloc segur i visible amb els talls cap a baix o protegits
 • Utilitzar guants i ulleres de seguretat en l’afilat de les eines
 • El manteniment regular de les eines és el conjunt de procediments continus orientats a prevenir accidents i augmentar l’eficàcia del treball

Manteniments preventius

 • Netejar i assecar les eines després de cada utilització.
 • Comprovar que els talls no estan fets malbé.
 • Revisar els mànecs i comprovar que no estan trencats, estellats i que estan ajustats al cap de l’eina.
 • Mantenir l’afilat amb llimes i pedres d’afilar.
 • Posar anticorrosiu
 • Posar protectors a l’afilat

Manteniments correctius

Consisteix en reparar o corregir elements deteriorats, com per exemple l’afilat o mànecs


Els equips de protecció individual (EPI)

Els equips de protecció individual estan pensats per reduir els riscos més habituals als que s’exposa una persona en l’exercici d’una tasca. Per tant, cal tenir present que cada tasca requereix del seu EPI especialitzat. Per exemple: l’EPI dels membres del grup d’intervenció de l’ADF, apart de protegir pels treballs forestals, com a la resta dels membres de l’ADF, els ha de protegir de la seva possible exposició al foc d’un incendi.

L’EPI bàsic per a treballs forestals:

 • Casc amb pantalla protectora i protectors auditius.
 • Ulleres de seguretat.
 • Guants resistents.
 • Roba de màniga llarga, cenyida, resistent i de colors vistosos.
 • Pantalons resistents (Anti-tall en el cas de motoserristes).
 • Botes de canya alta, resistents, amb sola adherent antilliscant i puntera d’acer o kevlar® (anti-tall en cas de motoserristes).
 • Xiulet potent.
 • Farmaciola individual.

El material anti-tall està farcit d’un teixit amb filaments especials que en cas de contacte amb la cadena s’alliberen embolicant-s’hi fins a aturar-la.

La protecció anti-tall en classifica en 3 classes depenent de la velocitat de tall de la cadena de la motoserra:

Class 016 m/s
Class 120 m/s
Class 224 m/s
Class 328 m/s

Cal escollir bé l’equipació depenent de la maquinària que es farà servir.


Procediments de seguretat

A continuació us exposem un seguit de procediments que cal seguir per reduir el risc de dany personal, però cal tenir sempre present que el millor de tots és: tenir seny.

 1. No treballeu mai sols i aviseu sempre a algú de fora d’on estareu treballant.
 2. Ompliu i acordeu el pla d’emergència: tingueu clar on sou, quines són les vies d’accés i escapament, quin són els telèfons d’urgència i com contactar amb la família de tots els companys. Comproveu a quines zones hi ha cobertura de telèfon i/o radio.
 3. Senyalitzeu el lloc de treball.
 4. Comproveu el vostre EPI i el dels companys.
 5. Procureu tenir les eines en condicions, netes i ben esmolades.
 6. Conegueu bé l’eina que utilitzeu i com fer-la servir. Llegiu els manuals.
 7. Sigueu ordenats i organitzats. Mantingueu la zona de treball lliure d’elements de risc.
 8. Manteniu distància de seguretat la resta de companys per no fer-vos mal uns als altres.
 9. Busqueu una posició de treball còmode que us eviti sobreesforços.
 10. Aixequeu pesos amb l’espatlla recta, flexionant les cames, agafant l’objecte amb braços flexionats i fent treballar les cames.
 11. Procureu en el possible controlar la posició dels companys, sobretot abans de fer qualsevol tala o treballar amb la desbrossadora.
 12. Si us separeu en grups, acordeu hora i punt de trobada.
 13. Disposeu a prop de mitjans d’extinció adequats per la feina i nivell de risc del moment.
Model de fitxa d’emergència