Formació bàsica ADF

Avís: Actualment estem editant aquests material. Anirem afegint i estructurant nous mòduls al llarg dels propers dies.

Mòdul 1 - Les ADF. Antecedents i marc normatiu. Funcions i tasques. Estructura i organització.

Què són les ADF?

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) són entitats públicoprivades sense ànim de lucre amb l'objectiu de coordinar la prevenció d'incendis en el territori dels ajuntaments promotors.

Quin és el seu origen?

Són hereves dels antics sistemes auto-organitzatius del món rural, especialment de la Catalunya Central, on els pagesos i rematants es donaven suport mutu en moments de perill i necessitat. L'octubre de 1986, en base al programa "Foc Verd" l'administració va voler potenciar la implicació del territori en la prevenció d'incendis i va promoure aquest model participatiu normativitzant aquests grups en forma d'Agrupacions de Defensa Forestal a través d'una Ordre de Govern. Aquest procés culmina l'any 1988 amb el seu reconeixement i ordenació formal en la Llei Forestal de Catalunya de 1988; tal com queda palès al preàmbul i als articles 34, 35, 36, 37, 38, 40 i 65.

Quin és el seu àmbit territorial d'actuació?

L'àmbit d'actuació primari d'una ADF el formen els termes municipals dels ajuntaments que la promouen. En cas d'acord de col·laboració, intervenció immediata o suport a l'extinció, l'àmbit d'actuació es pot ampliar als municipis de les ADF veïnes, els de les ADF de la Federació on estigui federada, o en cas d'extrema necessitat els que acordi el Secretariat Nacional d'acord amb el Departament d'Agricultura.

Quines competències tenen?

 • La conscienciació i sensibilització de la població rural i urbana sobre el risc que suposen els incendis forestals.
 • La promoció, coordinació i execució d'actuacions previstes en els plans de prevenció d'incendis, especialment en matèria de creació i manteniment d'infraestructures, xarxa de camins i punts d'aigua.
 • La elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals.
 • La col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General del Medi Natural en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals.
 • El suport a l'extinció d'incendis forestals.

Quantes ADF hi ha a Catalunya?

A finals del 2019 n'hi ha més de tres-centes. Unes més actives que d'altres.

Com s'organitza internament una ADF?

L'Assemblea General: òrgan màxim de govern d'una ADF format per la totalitat d'associats: representants municipals, propietaris forestals, entitats de protecció de la natura i sindicats agraris. Aquest òrgan s'ha de reunir com a mínim un cop l'any.

La Junta Directiva: formada pel president, el secretari, el tresorer, els vocals i un representant municipal; elegits per l'Assemblea General entre els seus integrants. La seva funció és executiva i de control de la gestió diària de l'entitat en base als objectius establerts per l'Assemblea.

L'Equip Tècnic: format per personal laboral o voluntari per tal de portar el dia a dia de l'entitat. Depenent de cada ADF pot variar més o menys amb les figures de coordinador, tècnic, cap de brigada, oficials, peons, ...

Com s'organitzen entre elles les ADF?

Les ADF d'una comarca, massís, o àmbit de interès comú, es solen agrupar en Federacions. Aquestes Federacions i les ADF que no formen part de cap Federació s'agrupen a nivell de Catalunya en el Secretariat Nacional (Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya SFADF).

Les funcions de les Federacions i el Secretariat són:

 • Suport tècnic a les ADF que no en poden disposar per elles mateixes,
 • Interlocució i representació de les ADF que en formen part davant les administracions comarcals, regionals, nacionals o estatals.

Mòdul 2 - Els recursos materials i humans de les ADF

Quines són les fonts de finançament de les ADF?

La font d'ingressos varia molt d'una ADF a una altre, tant en origen com en imports, però els habitualment disponibles són els següents.

 • Quotes als municipis promotors de l'ADF.
 • Quotes als propietaris associats a les ADF.
 • Subvencions de les Diputacions Provincials.
 • Subvencions dels Consells Comarcals.
 • Subvencions de la Generalitat de Catalunya.
 • Convenis i col·laboracions amb entitats públiques o privades.
 • Donacions i aportacions privades.
 • Activitat econòmica pròpia.

Quin material solen tenir les ADF?

Dependrà de l'enfocament i objectius que hagi marcat l'Assemblea General de cada ADF, però depenent si la seva visió és més de prevenció, intervenció o les dues anteriors les ADF solen disposar de:

Maquinària forestal pesada: tractors, camions forestals, tanquetes desbrossadores, buldòzers,...

Maquinària forestal lleugera: desbrossadores manuals, xerracs mecànics, ....

Vehicles d'intervenció forestals pesats: camions d'extinció.

Vehicles d'intervenció forestals lleugers: vehicles tot terrenys tipus 'pick up', ...

Eines manuals: pales, matafocs, ...

Qui forma el personal de les ADF?

En base a la variabilitat inherent de les ADF ens podem trobar els següents casos:

 • Voluntaris: persones amb un compromís i dedicació a l'entitat sense percebre remuneració.
 • Col·laboradors: persones sense compromís que participen esporàdicament segons el seu interès.
 • Personal laboral: persones amb compromís i dedicació en base a un salari establert.
 • Personal de treball a benefici de la comunitat (TBC): persones que commuten penes amb la justícia per treballs en entitats sense ànim de lucre a través d'acords amb el Servei de Mesures Penals Alternatives del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
 • Estudiants en pràctiques d'estudis forestals o universitaris: