Formació bàsica ADF 2018-2019

Temari

El temari és el bàsic oficial de totes les ADF amb matèries ampliades per cobrir les necessitats i característiques de la regió.

  1. Les ADF. Antecedents i marc normatiu. Funcions i tasques. Estructura i organització. La Federació ADF Les Gavarres.
  2. Organització operativa ADF. Membres d'una ADF: Laborals, voluntaris, col·laboradors, estudiants en pràctiques i penats. Brigades i colles. Funcions i càrrecs: cap de colla, coordinador local, coordinador local, tècnic.
  3. Els incendis forestals. El foc. Causes. Riscs i danys. Revisió històrica.
  4. La prevenció d'incendis forestals. Normativa. Entitats, administracions i organismes implicats. Els Plans de prevenció d'incendis.
  5. Infraestructures de prevenció d'incendis. Vials. Franges vials. Senyalitzacions. Punts d'aigua. Espais oberts. Punts estratègics. Franges de desaccelaració. Franges d'ancoratge. Franges complementàries.
  6. Legislació bàsica forestal. Llei forestal de Catalunya. Utilització del foc en el medi natural. Regulació de l'accés motoritzat. Espècies protegides. Coordinació amb el Cos d'Agents Rurals.
  7. Conscienciació. El destinatari. El missatge. Els mitjans. La motivació. La implicació. La proximitat.
  8. Treballs forestals. Normativa. Seguretat. Vestuari. Equips de protecció individual. Eines. Maquinària: desbrossadora i motoserres. Conducció i manteniment vehicles 4x4.
  9. Vigilància d'incendis. Normativa. Pla ALFA. Mapa de risc d'incendis. El pla INFOCAT. Coordinació. Radiocomunicacions. Posicionament. Detecció, valoració, comunicació i seguiment.
  10. Primera intervenció. Normativa. Equips de protecció individual. Protocols i procediments bàsics de seguretat i comunicació. Activació de recursos.


Dates

 • Dissabte 20 d'octubre de 9 a 14.00h - Teoria
 • Dissabte 27 d'octubre de 9 a 14.00h - Teoria
 • Dissabte 10 de novembre de 8 a 14.00h - Pràctica


Lloc

 • A determinar segons el nombre i l'ADF d'origen dels inscrits.


Inscripció

La inscripció s'ha de realitzar a través del coordinador de l'ADF a la qual es vol formar part. Cal satisfer 40 € en concepte d'assegurança d'accident del primer any (vàlida fins a obtenir la primera credencial ADF oficial en finalitzar la primera temporada com a membre actiu), refrigeris del curs i equipació inicial. Els inscrits hauran de disposar de l'aplicació per a telèfons mòbils "Telegram" per ser afegit al grup de seguiment del curs.

Data límit d'inscripció: Dimarts 16 d'octubre de 2018.


Certificació

Per obtenir el certificat d'APTE del curs de formació bàsica caldrà haver assistit a totes les jornades i haver complert satisfactòriament el compromís de voluntariat amb l'ADF local durant la campanya 2018-2019. El certificat serà emès amb data maig 2019 per la Federació ADF Les Gavarres, amb la signatura del President de la Federació, els formadors del curs i el coordinador de l'ADF local.