ESTATUTS SOCIALS DE LA FEDERACIÓ D’AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL LES GAVARRES

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1. Denominació

 1. Amb la denominació Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal Les Gavarres es constitueix una Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2. Els fins

 1. El fi de la Federació és la lluita integral contra els incendis forestals, que inclourà les tasques següents: a) Assessorar i donar suport a tots nivells a les Agrupacions de Defensa Forestal federades. b) Negociar amb les administracions convenis o programes de col·laboració, i les subvencions corresponents, sense que afectin a les que tenen dret individualment cadascuna de les ADF federades. c) Oferir coordinació a les ADF federades en les actuacions i intervencions que ho requereixin. d) Consensuar prioritats i posar en comú necessitats i propostes de tots els federats. e) Coordinar la gestió del voluntariat, per a simplificar la formació i localització de tots els efectius en cas d’emergència o necessitat. f) Estar alerta de totes les novetats que puguin interessar a les ADF federades per a posar-ho en el seu coneixement el més aviat possible.
 2. La Federació té personalitat jurídica pròpia per representar les Agrupacions de Defensa Forestal federades quan aquestes ho sol·licitin i per facilitar l’acompliment dels fins que li siguin propis.
 3. En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3. Domicili i àmbit

 1. El domicili de la Federació s’estableix a la zona esportiva municipal s/n, de Santa Cristina d’Aro. Per a variar el domicili social només serà necessari l’acord previ de l’Assemblea de la Federació.
 2. L’àmbit d’activitat principal de l’entitat és el dels municipis de les Agrupacions de Defensa Forestal federades. No obstant això, també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, comarcal, provincial, autonòmic, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de la Federació.

Capítol II. Els membres de la Federació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4. Membres

 1. Poden formar part de la Federació totes les Agrupacions de Defensa Forestal constituïdes legalment que tinguin el ser àmbit territorial, totalment o parcialment, dins les comarques del Baix Empordà, Gironès i Pla de ‘Estany.
 2. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.

Article 5. Drets dels membres.

 1. Són drets de les Agrupacions de Defensa Forestal de la Federació: a) Assistir amb veu a les reunions de l’Assemblea General i Junta Directiva amb tants vots per ADF com superfície forestal tingui en base a les dades del darrer inventari forestal fet per el CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) segons els següents criteris: I. Cada ADF tindrà un vot per cada mil hectàrees de forest, arrodonint amb més o menys a partir de cinc-centes hectàrees. II. Tota ADF tindrà com a mínim un representant i un màxim de deu. III. S’adjuntarà als estatuts un annex un plànols amb els territoris de cada ADF, la relació de superfície segons el darrer inventari del CREAF i els vots que li corresponguin segons l’aplicació dels criteris cordats. IV. Abans de cada assemblea es comprovarà la vigència de les dades de l’annex; en cas de variacions del nombre de ADF federades o nova versió de l’inventari del CREAF, el tècnic de la Federació en realitzarà una actualització que s’haurà de sotmetre a aprovació per tots els representants en el primer punt de l’ordre del dia. Els representants de cada ADF federada decidiran lliurement el sentit dels vots que pertoquin a la seva entitat. b) Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. c) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas. d) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de la Federació d’acord amb les normes legals i estatutàries. e) Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida la Federació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics. f) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de la Federació. g) Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. h) Rebre informació sobre les activitats de la Federació. i) Fer ús dels serveis comuns que la Federació estableixi o tingui a la seva disposició. j) Formar part dels grups de treball. k) Posseir un exemplar dels estatuts. l) Consultar els llibres de la Federació.

Article 6. Obligacions dels membres

 1. Són deures de les Agrupacions de Defensa Forestal de la Federació: a) Comprometre’s amb les finalitats de la Federació i participar activament per assolir-les. b) Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. c) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la Federació.

Article 7. Baixes

Són causes per ser donada de baixa de la Federació:

 1. Que ho decideixi l’Agrupació de Defensa Forestal interessada, que ha de comunicar per escrit raonadament la justificació de la seva decisió, amb un acord de la Junta Directiva corresponent, i entregar-ho a la Junta Directiva de la Federació.
 2. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8. Representants

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la Federació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. Esta constituïda pels representants de cadascuna de les ADF que formen part de la Federació. Com a mínim, aquest seran el President i el Secretari de cada Agrupació.
 2. Els membres de la Federació, reunits en Assemblea General legalment constituïda prenen els acords per majoria de tres quarts de la quota de vot de cada Agrupació de Defensa Forestal present o delegada.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
 4. Cadascuna de les Agrupacions són lliures de convidar qualsevol dels seus socis o representants dels municipis que la formen.

Article 9. Facultats

 1. L’Assemblea General té les facultats següents: a) Modificar els estatuts. b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat. c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern. d) Acordar la dissolució de la Federació. e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n. f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. g) Aprovar el reglament de règim interior. h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, de les Agrupacions de Defensa Forestal federades. i) Conèixer les sol·licituds d’Agrupacions de Defensa Forestal presentades per a ésser federades, i també les altes i les baixes d’Agrupacions de Defensa Forestal federades per una raó distinta a la de la separació definitiva. j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de la Federació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10. Reunions

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop per any.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre de membres no inferior a 3; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11. Convocatòria i actes.

 1. L’assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar com a mínim quinze dies abans de la reunió individualment mitjançant correu electrònic, carta postal, o altre mitjà que pugui aprovar en el futur l’Assemblea General, a les adreces o contactes que constin a la darrera relació de dades facilitada per les ADF federades.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de la Federació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva. Si el Secretari no hi és, l’ha de substituir el vocal més jove de la Junta Directiva, que no podrà coincidir amb qui exerceixi de President.
 4. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels representants de cada Agrupació de Defensa Forestal al seu local social.

Article 12. Constitució i ampliació de l’ordre del dia

 1. L’assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de membres i representants.
 2. Tres dels membres de la federació poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.
 3. Cadascuna de les Agrupacions de Defensa Forestal podrà nomenar delegat del seus representants en una carta signada per el President o Secretari de la pròpia Agrupació de Defensa Forestal.

Article 13. Presa d’acords i elecció Junta Directiva

 1. Corresponen a cada membre els vots expressats en l’article 5. Els acords es prenen per majoria de tres quarts de la quota de vot de cada Agrupació de Defensa Forestal present o delegada.
 2. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de la Federació, la constitució d’una Associació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, caldrà també una majoria de tres quarts de la quota de vot de cada Agrupació de Defensa Forestal present o delegada.
 3. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord d’una majoria de tres quarts de la quota de vot de cada Agrupació de Defensa Forestal present o delegada.
 4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels representants de cada Agrupació de Defensa Forestal i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14. Elecció i nomenament.

 1. Regeix, administra i representa la Federació la Junta Directiva, que componen el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i un vocal per cada Agrupació de Defensa Forestal federada que no tingui cap dels 4 càrrecs primers. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents, i sempre d’Agrupacions de Defensa Forestal diferents. Hauran de justificar per escrit que són representants de cadascun dels membres de la Federació, acreditant el seu nomenament amb les actes corresponents.
 2. L’elecció dels càrrecs de la Junta Directiva, que han de ser representants o delegats de les Agrupacions de Defensa Forestal federades, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

Article 15. Duració dels càrrecs, cessaments i vacants.

 1. Els càrrecs de la Junta Directiva exerceixen el mandat durant un període de 4 anys, sense perjudici que puguin ser reelegits; encara que s’intentarà que siguin rotatius al cap d’aquests quatre anys.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per: a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius. b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec. c) Baixa com a representant o delegat de les Agrupacions de Defensa Forestal. d) Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 13.3 dels estatuts.
 3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un representant o delegat del membre que causa baixa a la Federació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant. Aquesta ocupació del càrrec només serà per el plaç restant fins a esgotar el període de mandat, és a dir, fins a les properes eleccions.

Article 16. Facultats

 1. La Junta Directiva té les facultats següents: a) Representar, dirigir i administrar la Federació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi. b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents. c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de la Federació. d) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin. e) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent. f) Contractar els empleats que la Federació pugui tenir. g) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat. h) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de la Federació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. i) Nomenar els representants de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups. j) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres, per aconseguir: subvencions, convenis, programes de col·laboració i altres ajuts, l’ús de locals o edificis per desenvolupar les tasques pròpies de la Federació. k) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28. l) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General. m) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17. Convocatòria de reunions

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus càrrecs decideixin. En tot cas serà de dos cops l’any sense comptar l’Assemblea
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·liciten tres dels membres que la componen.

Article 18. Constitució i acords

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus càrrecs o delegats.
 2. Els càrrecs de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president, del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria de tres quarts de la quota de vot de cada Agrupació de Defensa Forestal present o delegada.
 4. Cadascuna de les Agrupacions de Defensa Forestal podrà nomenar delegat del seu càrrec en una carta signada per el President o Secretari de la pròpia Agrupació de Defensa Forestal.
 5. Cadascuna de les Agrupacions de Defensa Forestal es lliure de convidar a representants dels municipis que l’integren.

Article 19. Comissions de treball i mandataris

 1. La Junta Directiva pot encarregar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb la majoria de tres quarts de la quota de vot de cada Agrupació de Defensa Forestal present o delegada.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20. Actes

 1. Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. 2. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. El president i el vicepresident

Article 21. Funcions i substitució.

 1. Són pròpies del president les funcions següents: a) Dirigir i representar legalment la Federació, per mandat de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva. c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat. d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva. e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de la Federació. f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles que li siguin encarregades per l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 2. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el membre de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. El tresorer i el secretari

Article 22. El tresorer

 1. El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de la Federació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23. El secretari

 1. El secretari ha de custodiar la documentació de la Federació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis. Si el Secretari no hi és, l’ha de substituir el vocal més jove de la Junta Directiva.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24. Comissions i grups de treball

 1. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball que puguin sorgir per voluntat pròpia, l’han de plantejar els membres de la Federació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar a la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
 2. La Junta Directiva ho ha d’aprovar per majoria de tres quarts de la quota de vot de cada Agrupació de Defensa Forestal present o delegada. S’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar periòdicament un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25. Patrimoni

 1. Aquesta Federació no té patrimoni fundacional.

Article 26. Recursos

 1. Els recursos econòmics de la Federació es nodreixen de: a) Les subvencions oficials o particulars. b) Les donacions, les herències o els llegats. c) Les rendes del patrimoni mateix o bé altres ingressos que puguin obtenir-se. d) Les quotes a les ADF federades que acordi l’Assemblea General. e) Els rendiments d’activitats econòmiques subjectes a la prevenció d’incendis forestals. f) Qualsevol altre ingrés lícit que acordi l’Assemblea General.

Article 27. Exercici

 1. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 28. Comptes bancaris

 1. En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.
 2. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una e les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 29 . Sancions

 1. L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses per les Agrupacions de Defensa Forestal federades que incompleixen les seves obligacions.
 2. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l´expulsió de la Federació, segons el que estableixi el reglament intern.
 3. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies hàbils, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies hàbils, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per la majoria de tres quarts de la quota de vot de cada Agrupació de Defensa Forestal present o delegada, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies hàbils.
 4. Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 30. Dissolució

 1. La Federació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.
 2. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de la Federació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 3. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 4. Els representants de cada Agrupació de Defensa Forestal de la Federació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 5. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de la Federació, hagi destacat més en la seva activitat a favor de la prevenció dels incendis forestals.
 6. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Diligència per a fer constar que aquests estatuts s’han aprovat en assemblea general extraordinària celebrada a Santa Cristina d’Aro el 13 de desembre de 2016.

El secretari El president

Enric Mateu i Pou Melcior Soler i Sala

Santa Cristina d’Aro, 13 de desembre de 2016